Баннеры


Каталог сайтовElektri?is R?g? +/-80 km un Elektri?a Pakalpojumi

0/10
0

03 декабря 2016 года
Nov?r?am av?rijas situ?cijas un labojam k??das.
„ELEKTRODARBI” komanda

ELEKTRI?IS R?G? +/-80 KM UN ELEKTRI?A PAKALPOJUMI

„ELEKTRODARBI” komandas elektrospeci?listi un datorspeci?listi sniedz ??dus pakalpojumus:

• Elektroietai?u serviss
Av?rijas remonts, prevent?va profilakse, pl?nota apkope, k??du diagnostika, funkcionalit?tes un dro??bas audits.
• Elektromont??a
Elektroietai?u uzst?d??ana, piesl?g?ana, sagatavo?ana ekspluat?cijai.
• Atbalsts pa telefonu
Probl?msitu?cijai atbilsto?a nozares eksperta konsult?cijas.
• Rezerves da?u nodro?in?jums
Sag?des pakalpojumi — mekl??ana, izmaksu saska?o?ana, pas?t??ana, pieg?de.

SPECIALIZ?CIJAS JOMAS

„ELEKTRODARBI” servisa centra tehnisk? atbalsta komanda str?d? ??d?s jom?s:

• Elektrotehnika
Ener??tika, elektronika, telekomunik?cijas un datortehnika.
• Automatiz?cija
Ra?o?anas iek?rtu serviss, ?ku serviss. Autonomu vai att?lin?tu elektroietai?u/procesu vad?bas, uzraudz?bas kontroles, k? ar? datu ieguves, vizualiz?cijas, apstr?des un telemetrijas sist?mas.
• Elektroinstal?cija
?r?j?s kabe?u l?nijas, iek??j? elektroinstal?cija, p?rkar?anas, ?ssl?guma, diferenci?l?, virsstr?vas, zemsprieguma, p?rsprieguma aizsardz?ba, zibensaizsardz?ba, iezem??ana.

M?R?AUDITORIJA

M?s str?d?jam, lai maksim?li ?tri un efekt?vi nov?rstu av?rijas situ?cijas, k? ar? labotu citu pie?aut?s k??das. Turkl?t mums ?aj? jom? ir pietiekami sekm?ga un ilga pieredze k? komercsektor? un r?pniec?b?, t? ar? priv?t?s m?jsaimniec?b?s jeb aiz elektroapg?des uz??muma uzst?d?t? elektroener?ijas skait?t?ja.

Av?rijas elektri?a pakalpojumi tiek veikti profesion?li tad, kad darbu uz?emas pieredz?jis m?su komandas elektri?is R?g? vai Pier?g?.
„ELEKTRODARBI” komanda

Lai sazin?tos ar „ELEKTRODARBI” komandu, l?dzu, aizpildiet pieteikuma veidlapu vai zvaniet. T?lru?a numurs: (+371)-28-65-11-93, m?jaslapa elektrodarbi.wordpress.com.

Piemaksas apm?rs par darbu valsts sv?tku dien?s – 100%, bet par darbu nakts stund?s (no plkst. 22:00 l?dz 06:00) – 50%.

Комментарии

WWSU © 2006–2018, Все права защищены О проектеКонтакты