Baneriai


Apie s?jung?


Internetas - dalis informacijos srityje pasaulio bendruomen?. Ir rodikli?, skirt? vystymosi ir pa?angos ?iuolaikin?s visuomen?s, virtualus atspindys gyvenimo, kur? sugeria visas teigiamas ir neigiamas puses lygiu. Sudarantys Internetas - interneto svetain?s - ne visada yra aktualios ir patikimos informacijos ?altinis, ne visada atitinka moral?s ir teis?tvark? normas, neu?sikim? pasaulinio tinklo, kaip kenksminga psevdosaytami i?naudoja funkcinius komponentas interneto erdv?je, diskredituoti kaip informacijos ?altin? Internetas, i?leisti ne suabejojo ??savo vert? ir teis? ? egzistavim?. Pasaulio Tinklalapiai S?junga - pasaulin?s asociacijos interneto svetain?je, kaupia tik geriausia, novatori?k?, labiausiai konkurencinga ir pa?angi interneto i?teklius interneto, teikti tiksli?, patikim? informacij?, kad atitikt? visuotinai pripa?intus kriterijus, atitinkamas taisykles, moral?s, teis?tvarkos ir vie?osios tvarkos, kurti, tod?l elitas asociacija. Pasaulio Tinklalapiai S?jungoje - integruotos registro tinklapis tur?ti ai?ki? logi?k? strukt?r?, kuri leid?ia greitai rasti ?domi? interneto i?teklius, nesiimant paie?kos sistem?, teikian?i? labai plat? svetaines, kad ne visada naudinga ir realyb?je ne visada suteikia kokybi?kas ir greitas pasirinkimas norim? informacij?. Pasaulio Tinklalapiai S?jungos d?ka naujovi?kas po?i?ris ir pad?ties algoritmas, virtualioje erdv?je svetain? suteikia stabili? pad?t? interneto i?tekliai, vadovavimo, stipri reklamos ir skatinimo, Pasaulio Tinklalapiai S?junga skatina kiekvien? svetain?s k?rim? atskirai ir visos interneto erdv?je kaip visum? - didinti kokyb?s, funkcines interneto i?tekli? skai?ius, didinti interneto svetain?s skatinant kult?r? atvirum?, skaidrum? ir patikimum? interneto erdv? kaip visumos efektyvum?. Sklypai, dalyvaujan?i? Pasaulio Tinklalapiai S?jungos patiko neabejotin? prana?um? vis konkurencingesn? ir informacijos apkrova virtuali? erdv?, kuri yra kasdien vis labiau ir labiau prisotintas. Pasaulio Tinklalapiai S?junga siekia pritraukti plataus naryst?s interneto i?tekliais, turi potencialo patikimumas s?moningas apie jo reputacij?, pl?tros, propagavimo ir toliau s?kmingai samb?vio tinklo lyderio pozicijas. Naryst? Pasaulio Tinklalapiai S?jungoje - rodiklis statuso, nuoseklum? ir patikimum? svetain?je, ra?tingumo lygis ir subalansuota politika, ? interneto i?tekli? administravim?.
WWSU © 2006–2022, Visos teis?s saugomos Apie s?jung?Kontaktai